Presentation

Odinarie mötesprotokoll från den 27 februari 1957.

Protokoll fört vid möte på Vasa centralsjukhus, Vasa, den 27 februari 1957, med början kl. 19.00. Mötet var samaankallat för diskuterande av frågan om bildande av en fackförening för personalen vid ovannämnda sjukhus. Mötets öppnande förrättades av A. Braxenholm, vilken redogjorde om skälen till sammankallandet av detsamma, och konstaterade dess beslutförhet. Närvarande var ca. 30 personer. Till mötesordförande valdes A. Braxenholm, och till sekreterare E. Nyberg, F. Kommunalarbetarförbund. Protokolljusterare blev T. Granfors och S. Stegars, samt rösträknare P. Helismäki och E. Välimäki. Efter diskussion i frågan, beslöt man bilda en fackförening, benämnd Vaasan keskussairaalan henkilökunta - Vasa centralsjukhus' anställda.